အများယုံကြည်လက်ခံသည့် ရွေးကောက်ပွဲမှသည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသို့

ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ

ရွေးကောက်ပွဲခုံရုံးဆိုင်ရာ

voter-list-checker

2015-election-deny-case

2015-election-deny-case-01

You are here: Home ရွေးကောက်ပွဲများ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ ရွေးကောက်ပွဲဆောင်ရွက်ချက်များ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲကုန်ကျစရိတ် တင်သွင်းလွှာများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လည်ကောင်း၊ ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခံရခြင်း နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အငြင်းပွားမှုများ ကိုလည်ကောင်း စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊